Hướng dẫn xác thực Paypal US

  • Lưu ý trước khi sử dụng: Không link card ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Thay vào đó, hãy vào My account => Wallet và link card.

Bước 1: Tại trang chủ của tài khoản Chọn Link a Card or Bank => Link a debit or credit card => Debit or credit card. Hoặc ấn vào link này

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Screenshot_1-1024x466.jpg

Bước 2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ (Thẻ của bạn nhận được chưa có Cvv? Ấn vào đây để truy vấn Cvv)
  • Billing address: Địa chỉ của tài khoản Paypal

Lưu ý: Bắt buộc phải có địa chỉ hiện ở dòng Billing address, nếu không có địa chỉ nào trống sẽ bị lỗi. Nếu bạn đã thực sự add một địa chỉ và paypal mà vẫn không thấy xuất hiện, hãy thoát ra và đăng nhập lại.

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là link-done.jpg

Bước 4: Tại trang thông tin thẻ (vừa link card), hãy quan sát đường link hiện tại của bạn sẽ có dạng tương tự như sau https://www.paypal.com/myaccount/money/cards/CC-LV4SWHMX72T8C Hãy thêm /confirmation?action=initiate_paypal_code_confirmation vào cuối đường link và Enter, sẽ xuất hiện chỗ yêu cầu code. Xem ảnh mẫu bên dưới:

Bước 5: Sau đó ấn Get a code

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là get-a-code.jpg

Bước 6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là get-a-code-done.jpg

Bước 7: Tiếp tục ấn vào Enter the code to confirm your card để điền code

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là enter-code.jpg

Bước 8: Xuất hiện ô điền code, bạn hãy ấn vào đây để xem code. Điền code vào ô 4-digit code sau đó ấn Confirm. Quá trình xác thực hoàn tất.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dien-code.jpg