Hướng dẫn xác thực Paypal Việt Nam

Bước 1: Tại trang chủ của tài khoản Chọn Link a Card or Bank hoặc ấn vào link này

  • Sau đó chọn Link a credit card
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Screenshot_1-1024x466.jpg

Bước 2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:

  • Credit card number: Số thẻ
  • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
    • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
  • Expiration date: Exp của thẻ
  • Security code: Cvv của thẻ (Thẻ của bạn nhận được chưa có Cvv? Ấn vào đây để truy vấn Cvv)
  • Billing address: Địa chỉ của tài khoản Paypal

Ví dụ điền như ảnh dưới:

Bước 3: Sau đó ấn Link Card, Paypal sẽ báo thành công như ảnh dưới. Ấn Done.

Bước 4: Chọn Confirm your card (Có thể nút này nằm bên dưới hơi khác so với ảnh minh họa)

Bước 5: Sau đó ấn Get a code

Bước 6: Paypal báo đã gửi 1 code về trang web của chúng tôi. Bạn hãy ấn Done.

Bước 7: Tiếp tục ấn vào Enter the code to confirm your card để điền code

Bước 8: Xuất hiện ô điền code, bạn hãy ấn vào đây để xem code. Điền code vào ô 4-digit code sau đó ấn Confirm. Quá trình xác thực hoàn tất.